علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان

كلمه OHSAS مخفف عبارت Occupational Health and Safety Assessment Series  می باشد.

 

OHSAS 18001 در واقع بیان كننده الزاماتی است كه یك سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یك سازمان باید داشته باشد تا با رعایت آن الزامات سازمان بتواند در جهت كنترل خطرات و ریسك های ایمنی و بهداشت شغلی حركت نموده، عملكرد خود را در راستای صیانت از نیروی انسانی و تامین ایمنی و سلامتی شغلی كاركنان خود بهبود بخشد.

 

توجه داشته باشیم OHSAS 18001 خود بیانگر معیار عملكرد ایمنی و بهداشت شغلی نیست و كلیه جزییات لازم برای طراحی یك سیستم مدیریتی را نیز ارائه نمی دهد. OHSAS 18001 تنها به موضوع ایمنی و بهداشت شغلی نیروی انسانی می پردازد و نه ایمنی محصول و خدمات

 

مزایای استقرار OHSAS 18001

هر سازمانی كه علاقمند به تحقق اهداف و موارد زیر در مجموعه خود باشد می تواند با استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 به آنها دست یابد:

الف ) ایجاد یك سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی به منظور حذف یا كاهش خطرات برای كاركنان و سایر طرفهای ذینفع كه ممكن است در معرض خطرات ناشی از فعالیتهای سازمان باشند .

ب ) استقرار ، حفظ و بهبود مستمر یك سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ج ) حصول اطمینان از انطباق با خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی كه خود تعیین كرده است

د ) اثبات این انطباق به دیگران

ه ) درخواست گواهی/ثبت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود توسط یك سازمان بیرونی

و ) تعیین انطباق با این مشخصات و اظهار آن توسط خود سازمان

 

عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 

4ـ1ـ الزامات كلی

4ـ2ـ خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی ( OH & S Policy )

4ـ3ـ طرح ریزی ( Planning )

4ـ3ـ1ـ طرح ریزی برای شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسك و كنترل ریسك (Planning for Hazard Identification , Risk Assessment and Risk Control )

4ـ3ـ2ـ الزامات قانونی و سایر الزامات ( Legal and Other Requirements )

4ـ3ـ3ـ اهداف ( Objectives )

4ـ3ـ4ـ برنامه ( های ) مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH & S Management Programs)

 

4ـ4ـ اجرا و عملیات ( Implementation and Operation )

4ـ4ـ1ـ ساختار و مسئولیت ( Structure and Responsibility )

4ـ4ـ2ـ آموزش ، آگاهی و صلاحیت ( Training , Awareness and Competence )

4ـ4ـ3ـ مشاوره و ارتباطات ( Consultation and Communication )

4ـ4ـ4ـ مستند سازی ( Documentation )

4ـ4ـ5ـ كنترل مدارك و داده ها ( Document and Data Control )

4ـ4ـ6ـ كنترل عملیات ( Operational Control )

4ـ4ـ7ـ آمادگی و واكنش در وضعیت اضطراری ( Emergency Prepare ness and Response )

 

4ـ5ـ بررسی و اقدام اصلاحی ( Checking and Corrective Action )

4ـ5ـ1ـ اندازه گیری عملكرد و پایش ( Performance Measurement and Monitoring )

4ـ5ـ2ـ حوادث ، رویدادها ، عدم انطباق و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (Accident , Incident , Non-conformances and Corrective and Preventive Action )

4ـ5ـ3ـ سوابق و مدیریت سوابق ( Records and Records Management )

4ـ5ـ4ـ ممیزی ( Audit )

 

4ـ6ـ بازنگری مدیریت ( Management Reviewادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 خرداد 1389 توسط Reza Nikbazm
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin