تبلیغات
علوم پزشكی

علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان
http://img.tebyan.net/big/1386/05/20523320711515218561468210311313121177174.jpg

رگونومی ، آسیب های اسكلتی – عضلانی و كار با كامپیوتر

در فنلاند طی مطالعه ای كه انجام گرفت در طی یك سال حدود 34 درصد از كاربران VDU دچار گردن درد شده بودند. رد یك مطالعه ی دیگر كه در آمریكا انجام گرفت درطی یك سال ،58 درصد از كاربران VDU  دچار علائم آسیب های اسكلتی – عضلانی در ناحیه ی گردن /شانه شده بودند.

در مورد علائم اختلالات اسكلتی – عضلانی دربین كاربران VDU معتقدند چندین فاكتور مختلف دخالت دارد  كه از جمله ا ین عوامل مثل پوسچرهای مچ و آرنج و گردن در ایستگاه كاری طراحی شده و فاكتورهای روانشناسی ،مدت زمان كار با VDU ، فشار بار كاری وارده بر بدن و دیگر عوامل  كه تمام این عوامل در كنار یكدیگر باعث پیدایش و پیشرفت علائم اسكلتی – عضلانی می شوند.

حال دراین قسمت به بررسی این عوامل می پردازیم :

فاكتورهای بار فیزیكی (Physical load Factors):

بار فیزیكی ، فاكتورهایی در ارتباط با نیرو های بیومكانیكی تولید شده در بدن است. یا به این صورت تعریف می شود كه مواجهه مكانیكی با در نظر گرفتن اینكه فاكتورهای دیگر مثل روشنایی ،صدا، سازمان كاری ، فاكتورهای روانی و ...در نظر گرفته نمی شوند.

بار عضلانی(Muscular loud)  :

رایج ترین روش ارزیابی بار عضلانی ، استفاده از الكترومیو گرافی (EMG) است.در دهه ی 1959 Lundervold از EMG برای بررسی فعالیت عضلانی در بیماران كه دردعضلانی داشتند استفاده كرد. درد عضلانی شغلی به این صورت تعریف می شود كه دردی درعضله پرفشار كه در نتیجه كار یكنواخت یا كار استاتیك ایجاد می شود. كه اكثر بیماران مورد مطالعه Lundervold كار تایپ كردن یكی از وظایف اصلی شغلشان بود.كارهای تكراری در كار با vdu باعث ایجاد بار زیاد(over loud) در فیبر های عضلانی در حال انقباض های طولانی میشود كه این باعث خستگی عضلات می شود .

پوسچرها و حركات (Pustures and Movments) :

نتایج حاصل از مطالعه ای كه توسط Ariens   صورت گرفت نشان داد كه  ارتباط نزدیكی بین نشستن در هنگام كار در بیشتر از 95 درصد از زمان كار و درد گردن وجود دارد.                                    همچنین وضعیت های غیر طبیعی شانه مثل خم شدن و دوری از مركز بدن نیز با علائم اسكلتی – عضلانی ارتباط دارد . در مطالعه ای كه توسط ماركوس و همكارانش صورت گرفت كه در مورد فقط یك پوسچر تغییر پذیر بود واینكه زمانی كه درجه ی داخلی آرنج كمتر از 121 درجه می شود باعث افزایش ریسك علائم اسكلتی – عضلانی می شود . اخیرا در تحقیقی كه انجام گرفته است معلوم شده است كه خم شدن مچ بیشتر از 20 درجه باعث افزایش ریسك ایجاد سندرم تونل كارپال (CTS)خواهد بود.

كارهای تكراری نیز با افزایش ریسك علائم اسكلتی -  عضلانی در مچ و ساعد نیز مرتبط است.

نیرو(Force) :

نیرویی كه در كار با موس و كیبورد بكار می رود ممكن است یك ریسك فاكتور برای علائم اسكلتی- عضلانی باشد.واضح است كه سه یا چهار ساعت كار با موس كامپیوتر می تواند باعث خستگی در عضلات ساعدو نیز بكار بردن نیروی زیاد در كار با كیبورد باعث ایجاد علائم اسكلتی – عضلانی شدید در مچ و ساعد خواهد  شد.

نیازهای بینائی (Visual demands) :

ناراحتی های بینائی ارتباط مستقیم با كار با VDU دارند. دارند.توصیه هایی كه در مورد می شود: 

Ø     درمورد قرارگیری مانیتور در VDU توصیه می شود كمی پایین تر از سطح چشم قرار گیرد.

Ø      فاصله صفحه مانیتور تا چشمها  باید بین 50 تا 60 سانتی متر باشد.

Ø     خم شدن بیش از ۲۰-۱۰ درجه مانیتور به عقب باعث افزایش انعکاس نوری شده و وضوح تصویر را کم می کند.

Ø   منابع نور سفید در پشت مانیتور نیز باعث اختلال در دید میشوند، که بایستی آنها را حذف نمود.

سازمان كاری(Work Organization ) :

سازمان كار ی یا سیستم كاری توصیه شده شامل پنج جزءمهم است كه عبارتند از :ساخنار سازمانی ،پرسنل سیستم مربوطه،تكنولوزی بكار رفته شده در سیستم،وظایف كاری و محیط بیرونی مربوطه.اجزای مختلف در سیستم كاری بر فاكتورهای  روانشناختی موثرهستند.عنوان مثال :نیاز های شغلی ،آزادی در تصمیم گیری و حمایت اجتماعی از مدیران و كاركنان.

مدت زمان كار با VDU (Duration of work):

مدت زمان كار با VDU به عنوان یك ریسك فاكتور ایجاد علائم اسكلتی –عضلانی بالا تنه مطرح شده است.بررسی تحقیقات مختلف نشان می دهد كه ارتباط بین زمان كار با VDU و ایجاد آسیب های اسكلتی عضلانی در ساعد و دست در مقایسه با ارتباط بین زمان كار و ایجاد علائم اسكلتی – عضلانی در ناحیه گردن/ شانه بیشتر است.Blangsted در مطالعه ای را برروی كاربران كامپیوتر كه دربخش سایت كامپیوتری تصفیه خانه شهرداری سوئد انجام داد معلوم شد كه به طور متوسط هر ساعتی حدود 230 بار توسط موس كلیك و به طور متوسط هر ساعتی حدود 1960 بار به صفحه كلید ضربه می زدند كه به طبع آن ریسك ایجاد  آسیب های اسكلتی – عضلانی با افزایش زمان كار در آنها بیشتر خواهد شد. 

فاكتورهای روانشناختی واسترس روانی(psycological factors and mental sterss):

رایج ترین روش ارزیابی فاتورهای روانی ،استفاده از پرسشنامه هاست.تعدادی از فاكتورهای مختلف روانشناختی بعنوان ریسك فاكتورهایی برای علائم آسیب های اسكلتی – عضلانی در ناحیه گردن-شانه مطرح شده اند.برای مثال :حق تصمیم گیری كم،مدت زمان فشار روانی وارده ،استرس روانی،نارضایتی شغلی،بار كاری زیاد، ... چندین نظریه در مورد چگونگی ارتباط فاكتورهای روانی با علائم اسكلتی –عضلانی مطرح شده است كه دراین نظریه ها اظهار شده كه فاكتورهای ناسازگار باعث استرس روانی می شوندكه فرض شده است كه با افزایش ریسك ایجاد علائم اسكلتی-عضلانی همراه است.

Stressor یك فاكتور یا شرایطی كه باعث پاسخ فیزیولوژیكی یا روانی می شود.stress  بدین صورت تعریف می شود كه یك پاسخ نامشخص (فیزیولوژیكی وروانی )ایجاد شده بوسیله stressor فیزیكی یا روانی است.

فاكتورهای فردی(Individual factors):

1-جنسیت

تقریبا در همه مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه آسیب های اسكلتی –عضلانی مرتبط باكار زنان را ریسك پذیرتر از مردان دانسته اند.دو بحث مهم در مورد افزایش ریسك اختلالات اسكلاتی –عضلانی در زنان نسبت به مردان وجود دارد كه یكی تفاوت در مواجهه شغلی بین مردان و زنان است و یكی هم تفاوت ابعاد آنتروپومتریكی بدن زنان نسبت به مردان است كه این تفاوت در ابعاد انتروپومتریك با عث می شود كه زنان كارها را با پوسچرهای بی نهایت زیاد و نیروی عضلانی بیشتر نسبت به مردان انجام می دهند.

 

                

2-تكنیك كاری(Working  technique):

افراد با تكنیك كاری بد (ارزیابی از طریق چك لیست مشاهده ای )درطول كار با VDU ، كاری با فعالیت عضلانی زیاد در ساعد وشانه (عضله ذوذنقه)و مچ هایشان انجام می دهند.پوسچر های مچ،حركات انگشتان و سرعت انجام این حركات و نیروی بكاربرده شده برای كلیك كردن و... مثالهایی از تكنیك كاری در كار است.یك اصطلاحی كه قدری شبیه به تكنیك كاری است work style است كه تصور چند بعدی (رفتاری،شناختی و فیزیولوژیكی)از پاسخ استرس در كاراست.

یك مدل از آسیب های اسكلتی- عضلانی و كرا با كامپیوتركه یك مل اصلاحی از Sauterو Swonson است كه در نمودار زیر آمده است :

 ترجمه :

 اقای مهندس حامد کاشی مسئول بهداشت حرفه ای شرکت دام دشتادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 اسفند 1388 توسط vahid cheraghi
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin