علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان

 ( كلیات )

 این استاندارد با بهره‏گیری از دانش و آزمودگی حاصل از بكار بردن شیوه تازه آزمونی كه در آن گنجانیده شده تدوین یافته است این آزمون خواص جذب ضربه یك كلاه را با اندازه‏گیری تضاریس حاصله در تسمه‏ای از فلز نرم بوسیله گلوله‏ای از فولاد سخت وقتیكه كلاه در معرض ضربه وارده در اثر سقوط یك وزنه قرار گیرد ارزشیابی می‏نماید .

 مراقبت بعمل آمده است كه از هرگونه محدودیت غیر لازمی در طرح كلاههای ایمنی اجتناب گردد .

 مقررات مربوط به مقاومت الكتریكی بصورت دلخواه و اختیاری عنوان شده است زیرا خطرات الكتریكی بعنوان خطر خاصی منظور می‏گردد و در بسیاری از مواردیكه در آنها كلاههای ایمنی سبك بر سر گذاشته می‏شود این خطر بوجود نمی‏آید چنانچه احتمالا بعضی از خطرات خاص از قبیل خطرات شیمیائی وجود داشته باشد مقررات مخصوص حفاظت در برابر آن خطرات باید بعنوان مقررات تكمیلی باین استاندارد افزوده گردد .

 چنانچه كلاههای ایمنی از جنس كه در برابر رطوبت حفاظت نشده ساخته شده باشد در نتیجه جذب رطوبت مقاومت مكانیكی خود را از دست می‏دهند بنابراین سطح خارجی این كلاهها در برابر رطوبت باید محافظت شوند . چنانچه باین حفاظت در نتیجه سایش آسیب وارد گردد و در نتیجه جنس كلاه رطوبت ببیند در استحكام آن كاهش شدیدی پدیدار خواهد گردید بنابراین باید در نظر داشت كه مقاومت و استحكام بسیاری از كلاهها وقتیكه در شرایط رطوبی مورد مصرف قرار گیرند ممكن است به دو عامل بستگی داشته باشد كه عبارتند از :

 الف تجدید پوشش حفاظتی كلاه در فواصل زمانی منظم .

 ب ـ توجه دادن مصرف كننده به لزوم تجدید این پوشش حفاظتی در مورد آن نوع كلاه‏های ایمنی كه به این پوشش نیازمند می‏باشند و سازنده باید مسئولیت توجه دادن مصرف كننده را باین موضوع برخورد فرض بداند .

 فاصله آزاد بین تاج كلاه‏های ایمنی و كلاف یراقی كه روی سر قرار می‏گیرند شایان اهمیت است و شخص تحویل دهنده یا فروشنده كلاههای ایمنی نه تنها در مورد تنطیم كلاف یراق كلاه برای تطبیق راحت با اندازه سر مصرف كننده بلكه برای مطمئن شدن از وجود فاصله آزادی كه به وسیله سازنده توصیه شده است باید مسئولیتهائی را بپذیرد .

 برای بازرسی وجود این فاصله بطور تقریب می‏توان از تكه چوبی كه ضخامتش به اندازه همان فاصله مطلوب باشد استفاده كرد چنانچه این تكه چوب یا تخته را بین كلاف یراق و تاج كلاه قرار داده و كلاه را محكم روی سر بفشارند فردی كه كلاه بر سر او قرار داده شده نباید هیچگونه احساسی جز فشار سبكی كه از طرف چوب بر سر او وارد می‏شود . بنماید .

  1 ـ هدف

 هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیهای كلاههای ایمنی صنعتی نوع سبك كار كه مورد مصرف آنها در استخراج معادن , معدنكاری , كشتی سازی , امور مهندسی خرباسازی و ساختمان فلزی و مشاغل مشابهی كه در آنها خطر وارد آمدن جراحاتی در نتیجه سقوط اشیأ وجود دارد می‏باشد .

  2 ـ دامنه كاربرد

 2-1- این استاندارد شامل كلاههای ایمنی صنعتی سبك كار است كه برای استفاده در معدنكاری استخراج سنگ معدن , كشتی‏سازی , امور مهندسی مربوط به خرباسازی و ساختمانهای فلزی و مشاغل مشابه بكار می‏رود .

 2-2- این استاندارد از ساختمان و جنس مواد پوسته كلاه و یراق آن اشتغال‏پذیری جنسی كه برای ساخت پوسته كلاه بكار رفته , مقاومت مكانیكی كلاه در درجه حرارت معمولی اطاق ( هم در شرایط مرطوب و هم در شرایط خشك در 49 درجه سانتیگراد ) و تكمیل كاری كلاههای ایمنی بحث می‏كند مقررات اختیاری مربوط به مقاومت الكتریكی كلاههای ایمنی پیوست است .

 2-3- این استاندارد جهت كلاههای ایمنی كه در صنایع دیگر وظیفه سنگینی بعهده دارند و همچنین برای كارهای جاده سازی , موتور سیكلت سواران و مسابقات رانندگی تدوین نیافته و برای آنها استاندارد جداگانه‏ای تدوین خواهد شد .

 یادآوری :

 مقررات مربوط به مقاومت عایق الكتریكی كلاه در این استاندارد بصورت دلخواه و اختیاری عنوان شده است زیرا خطرات الكتریكی بعنوان خطر خاص منظور می‏گردد و در بسیاری از مواردیكه در آنها كلاههای ایمنی سبك بر سر گذاشته می‏شود این خطر بوجود نمی‏آید .

  3 ـ ساختمان كلاه

این نوع كالا ممكن است مجهز به یك طوقه یا قبه یا هر دو آنها بوده همچنین در صورت لزوم متعلقات دیگری داشته باشد .

 پوسته این نوع كلاه باید محكم بكلاف یراقی كه روی سر شخص جای می‏گیرد متصل شده است .

 فاصله آزاد بین پوسته و كلاف كلاه ـ فاصله پوششی بین بالای كلاف و پوسته باید در روی كلاه بوسیله سازنده علامتگذاری شده و كلاه طبق این فاصله باید مورد آزمون قرار گیرد و در هیچ موردی این فاصله نباید از 19 میلیمتر كمتر باشد .

  4 ـ جنس مواد

 4-1- پوست كلاه ـ پوسته كلاه باید از مواد سخت و با دوام ساخته شود و تمام لبه‏های آن باید گرد و صاف بوده و چنانچه از موادی ساخته شده كه ذاتا ضد رطوبت نیست سطح   خارجی و داخلی پوسته را پس از تعبیه كلیه سوراخهای لازم باید با ماده ضد رطوبت سخت و با دوامی پوشش داد .

 4-2- یراق سر ـ یراق سر باید از یك نوار سر از جنس مقاوم در برابر عرق بدن و با كلافی از بند نوار یا جنس مناسب دیگری تشكیل یافته باشد . برای نوار سر نباید هیچ نوع جنسی كه سبب تحریكات پوستی باشد بكار برده شود . نوار سر باید به وسیله لایه‏های بالشتكی و یا وسایل مناسب دیگری از پوسته كلاه جدا باشد .

  5 ـ روش نمونه‏برداری و آماده كردن نمونه‏ها برای آزمون

 كلاههای آزمونی را بهمان ترتیب كه برای فروش عرضه گردیده است بطور گتره‏ای ( اتفاقی ) و به تعداد یك دست كه همه یك اندازه باشند نمونه‏گیری كنید هر دست بنا به دلخواه سازنده باید شامل دو و یا سه كلاه بوده و در معرض عملیات زیر قرار دهید .

 5-1- یك كلاه از هر دست باید طبق شرحی كه در پیوست ج این استاندارد داده شده است در كوره‏ای كه حرارتش بصورت ترموستاتی كنترل شده و بین 46 تا 54 درجه سانتیگراد باشد تا مدتیكه لااقل از 4 ساعت كمتر نباشد . بدون انقطاع قرار دهید .

 سپس این كلاه را با حداكثر تاخیری بمدت 90 ثانیه در معرض آزمون مشروحه در بند 6 و متعاقب آن در معرض آزمون مشروحه در بند 7 این استاندارد قرار دهید .

 5-2- بلندترین نقطه تاج دومین كلاه هر دست را در زیر دوشی كه آب با درجه حرارت اطاق از آن خارج می‏شود بقسمی قرار دهید كه آب روی تمام پهنه سطح خارجی كلاه جاری گردد این آب باید لااقل بمدت 4 ساعت بدون انقطاع باشد لااقل برابر با 68 لیتر در ساعت جریان داشته باشد . سپس كلاه را در معرض آزمون مشروحه در بند 6 و متعاقبت آن در معرض آزمون مشروحه در بند 8 این استاندارد قرار دهید .

 5-3- چنانچه سازنده در هر دست سه كلاه برای آزمون قرار داده باشد آنگاه هم كلاه دومی و هم كلاه سومی را باید در زیر دوش آب بشرحی كه در بالا ذكر شد قرار دهید و پس از گذشت زمان معین شده و قطع جریان آب كلاه دومی را در معرض آزمون مندرج در بند 8 این استاندارد قرار دهید

 5-4- چنانچه خریدار درخواست حفاظت كلاه را در برابر ضربه الكتریكی نموده باشد آنگاه كلاه‏های آزمونی را پس از انجام عملیات آمادگی مذكور در فوق در معرض آزمون مندرج در بند 9 این استاندارد قرار دهید .

 یادآوری :

 هیچ یك از كلاه‏هائی كه در معرض آزمونهای مشروحه در این استاندارد قرار گرفته‏اند نباید برای فروش عرضه گردند .

  6 ـ آزمون جذب ضربه

 هنگامیكه یكدسته كلاه طبق روش مشروحه در پیوست الف این استاندارد مورد آزمون قرار می‏گیرند اثر ضربه نباید سبب شود كه :

 الف در كلاف هیچ كلاهی شكستگی بوجود آید .

 ب ـ قطر متوسط فرورفتگی حاصله در هر ده آزمون متوالی از مقدار متوسط مربوطه كه در ردیف 2 از جدول 2 این استاندارد نشان داده شده است تجاوز نكند

 ج ـ حداكثر قطر هر گونه فرورفتگی از مقدار ماكزیمم مربوط كه در ردیف 3 از جدول شماره 2 این استاندارد نشان داده شده است تجاوز نماید .

  7 ـ آزمون اشتغال‏پذیری

 چنانچه جنس ماده‏ای كه پوسته كلاه از آن ساخته می‏شود طبق روش مندرج در پیوست ب این استاندارد مورد آزمون قرار گیرد شدت سوختن آن نباید از 76 میلی‏متر در دقیقه بیشتر باشد .

  8 ـ آزمون نفوذپذیری

 پوست كلاه چنانچه طبق روش مشروحه در پیوست ب این استاندارد مورد آزمون قرار گیرد نباید در آن تورفتگی یا سوراخی كه عمقشان بیش از 9/5 میلی‏متر باشد بوجود آید .

 در پوست كله و همچنین در كلاف یراق و یا قسمتهای دیگر تشكیل دهنده آن نباید در تحت این آزمون هیچگونه ترك خوردگی و یا شكستگی پدیدار گردد .

  9 ـ آزمون مقاومت الكتریكی

 چنانچه كلاه طبق روش مشروحه در پیوست ت این استاندارد مورد آزمون قرار گیرد شدت جریانی كه از آن نشت می‏كند نباید از 3 میلی‏آمپر تجاوز نماید .

  10 ـ شماره اندازه كلاهها

 شماره اندازه كلاه یا باید به وسیله یك اندازه‏گیر حلقه‏ای ثابت و یا بوسیله یك اندازه‏گیر حلقه‏ای باز شونده كه باید از فلز ساخته شده باشد اندازه‏گیری گردد ردیف و یا شماره اندازه هر كلاه كه باید با مشخصات مندرج در جدول 1 این استاندارد مطابقت داشته باشد باید در روی آن نشان‏گذاری گردد . كم و بیش مقدار اندازه تا حد 3+ میلی‏متر مجاز می‏باشد .

  11 ـ نشانه‏گذاریادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 دی 1388 توسط vahid cheraghi
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin