تبلیغات
علوم پزشكی

علوم پزشكی
سلامتی وزندگی درکار:حق اساسی هرانسان

آموزش بهداشت در کاهش افسردگی بیماران پس از عمل جراحی بای پاس کرونر موثر است


نتایج یک مطالعه نشان می دهد برنامه آموزش بهداشت در افزایش رفتارهای پیشگیری کننده و کاهش سطح افسردگی در بیماران پس از عمل جراحی بای پاس کرونر سودمند است.

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر پیشگیرانه برنامه آموزش بهداشت ب افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس عروق کرونر توسط لیلا سبزمکان و جمعی از همکارانش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شده است.

افسردگی به عنوان یکی از پیامدهای جراحی بای ­ پاس عروق کرونر، طبق گزارش‌ها می تواند با افزایش خطر مرگ و میر و ناتوانی همراه باشد.

این مطالعه بر روی 54 بیمار قلبی با عمل جراحی بای پاس در مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان به روش تصادفی و به صورت مورد و شاهد انجام شد؛ علاوه بر مقیاس افسردگی بیماران قلبی، جهت سنجش آگاهی، نگرش، مهارت و رفتارهای خودیاری از پرسش نامه ی خود ساخته قبل و بعد از آموزش استفاده شد.

برنامه آموزشی به صورت 9 جلسه هفتگی (مجموعا دو ماه)90-60 دقیقه‌یی برای گروه آزمون انجام شد و سپس بیماران به مدت دوماه پی گیری شدند.

یافته های حاصل از این بررسی حاکی است: بعد از آموزش، میانگین نمرات آگاهی، نگرش، مهارت ها و رفتارهای خودیاری افزایش معنی داری نشان می داد.

میانگین نمره افسردگی قبل از آموزش در دو گروه اختلاف معنی داری نداشتند اما بعد از آموزش میانگین نمره افسردگی در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد به میزان معنی داری کاهش یافت که خصوصا در چهار بعد قضاوت نسبت به بیماری، خلق، ناامیدی وخستگی بین دوگروه اختلاف قابل توجهی مشاهده شد.

پژوهشگران این مطالعه طبق یافته های خود آموزش بهداشت را جهت جلوگیری و کاهش سطح افسردگی بیماران پس از عمل جراحی بای پس کرونر توصیه می کنند.

نتایج این مطالعه در فصلنامه اصول بهداشت روانی منتشر شده استادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 آذر 1388 توسط vahid cheraghi
درباره وبلاگ


mostafamirzaei28@yahoo.com
Blog Skin